test1

Nedennævnte forslag til ændring af HBK's Love blev på klubbens ordinære generalforsamling den 5. maj 2014 vedtaget og endeligt godkendt den efterfølgende ekstraordinære generalforsamling 22. oktober 2014. 

                                                                                          5. maj 2014

BESTYRELSENS FORSLAG TIL ÆNDRINGER AF


Love

for


HUMLEBÆK BADMINTON KLUB

STIFTET 25. JANUAR 1937

MEDLEM AF

BADMINTON DAMARK


Vedtaget 10.september 2003

Opdateret og vedtaget

29. oktober 2010, 22. februar 2012, 30. januar 2013 og x/x 2014

Forslag til ændringer i 2014

1) §2 ændres redaktionelt efter at Dansk Badminton Forbund og Sjællands Badminton Kreds m.fl. har ændret navne:

Fra

§2

Klubben er gennem Sjællands Badmintonkreds medlem af Dansk Badmintonforbund under Dansk Idrætsforbund og medlemmerne er underkastet de amatørregler og bestemmelser, som disse forbund måtte ansætte. Klubben er endvidere gennem Dansk Badmintonforbund internationalt tilsluttet The International Badminton Federation.

Til:

§2

Klubben er gennem Badminton Sjælland medlem af Badminton Danmark og medlemmerne er underkastet de amatørregler og bestemmelser, som disse forbund måtte ansætte. Klubben er endvidere gennem Badminton Danmark internationalt tilsluttet Badminton World Federation" (BWF) og Badminton Europe (BE).

2) § 9 Efter en generel anbefaling til foreningerne i Fredensborg Kommune tilføjes sidst i paragraf 9:

Formandog kasserer må ikke være samme person. Revisor må ikke være medlem af bestyrelsen eller ægtefælle/samboende til medlemmer af bestyrelsen

3) §13 ændres redaktionelt efter at Sjællands Badminton Kreds har ændret navn:

Fra:

§13

Medlemmerne er spilleberettigede i.h.t SBKR’s love


Til:

§13

Medlemmerne er spilleberettigede i henhold til Badminton Danmark, Badminton Sjællands love.


Vedtages ovennævnte ændringer på den ordinære generalforsamling 5. maj 2014 og en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling senere i 2014 vil der gælde følgende


Love

for


HUMLEBÆK BADMINTON KLUB


STIFTET 25. JANUAR 1937

MEDLEM AF

BADMINTON DAMARK


Vedtaget 10.september 2003

Opdateret og vedtaget

29. oktober 2010, 22. februar 2012, 30. januar 2013 og x/x 2014

§1

Klubbens navn er Humlebæk Badminton Klub (HBK). Den har hjemsted i Humlebæk og nærmeste omegn og dens formål er ved spil, turneringer, opvisninger og lignende at udbrede interessen for badminton spillet. Klubbens adresse er formandens.

                                                         §2

Klubben er gennem Badminton Sjælland medlem af Badminton Danmark og medlemmerne er underkastet de amatørregler og bestemmelser, som disse forbund måtte ansætte. Klubben er endvidere gennem Badminton Danmark internationalt tilsluttet Badminton World Federation" (BWF) og Badminton Europe (BE).


                                                         §3

Klubben ledes af en bestyrelse bestående af formand, næstformand, 2 kasserere, 1 bestyrelsesmedlem, samt formand for ungdomsudvalg, formand for seniorudvalg, formand for veteranudvalg og formand formotionistudvalg.Bestyrelsen kan nedsætte udvalg i det omfang, den finder det nødvendigt. Bestyrelsen repræsenterer klubben udadtil, og den fastsætter selv sin forretningsorden. Økonomisk tegnes klubben af formanden og de 2 kasserere.

                                                         §4

Ungdomsudvalget består af 3 medlemmer

Seniorudvalget består af 3 medlemmer

Veteranudvalget består af 3 medlemmer

Motionistudvalget består af 3 medlemmer


§5

Som medlem kan optages enhver badmintoninteresseret, enten aktiv eller passiv.


§6

Kontingent og indmeldelsesgebyr fastsættes hvert år på generalforsamlingen. Gebyrer for fællestræning og deltagelse i særlige aktiviteter fastsættes af bestyrelsen ved sæsonstart.

§7

Medlemskabet ophører ved kontingent restance eller anden misligholdelse. Bestyrelsen kan af egen drift og skal på opfordring af mindst en fjerdel af medlemmerne udelukke et medlem af klubben, når bestyrelsen skønner, at der foreligger grundlag herfor.

§8

Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen. Indsigelser mod generalforsamlingens gyldighed skal fremsættes før forhandlingerne har taget deres begyndelse.

                                                         §9

Der afholdes ordinær generalforsamling inden udgangen af august måned og indkaldelse sker med 14 dages varsel ved e-mail, klubbens hjemmeside og opslag i hallerne. Forslag der ønskes behandlet, skal være tilsendt formanden senest 3 dage før generalforsamlingen.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde:

 1. Valg af dirigent

 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i den forløbne periode

 3. Regnskabets fremlæggelse til godkendelse

 4. Fastsættelse af kontingent

 5. Indkomne forslag

 6. Valg af bestyrelse

 7. Valg af suppleant

 8. Valg af revisor

 9. Valg af ungdomsudvalg

 10. Valg af seniorudvalg

 11. Valg af veteranudvalg

 12. Valg af motionistudvalg

 13. Eventuelt

Bestyrelsen afgår efter tur med formanden, 1 kasserer og et bestyrelsesmedlem de ulige år og næstformanden og 1 kasserer på de lige år. Ungdomsudvalget, seniorudvalget, veteranudvalget, motionistudvalgetvælges for 1 år ad gangen.Formand og kasserer må ikke være samme person. Revisor må ikke være medlem af bestyrelsen eller ægtefælle/samboende til medlemmer af bestyrelsen

§ 10

Stemmeret udøves af medlemmer, som er fyldt 16 år ved personligt fremmøde. Til beslutningen kræves simpelt stemmeflertal, dog kræver ændringer i lovene afgivelse af 2/3 af samtlige stemmeberettigede medlemmers stemmer.

Opnås et sådan stemmeflertal ikke på generalforsamlingen, afholdes en ekstra ordinær generalforsamling, som er beslutningsdygtig, uden hensyn til antallet af fremmødte medlemmer. Hvis bestyrelsen eller et medlem forlanger det, skal afstemningen foregå skriftligt.

§11

Ekstraordinære generalforsamlinger indkaldes med 8 dages varsel af bestyrelsen, og denne er pligtig til at sammenkalde til en sådan, når ¼ af medlemmerne fremsætter skriftligt motiveret krav herom.

§12

Ungdomsudvalget udtager samtlige ungdomshold og tilrettelægger de af bestyrelsen fastlagte ungdomsturneringer og arrangementer.

Seniorudvalget udtager samtlige Seniorhold og tilrettelægger de af bestyrelsen fastlagte seniorturneringer og arrangementer.

Veteranudvalget udtager samtlige veteranhold og tilrettelægger de af bestyrelsen fastlagte veteranturneringer og arrangementer.

Motionistudvalget udtager samtlige motionisthold og tilrettelægger de af bestyrelsen fastlagte motionistturneringer og arrangementer.

§13

Medlemmerne er spilleberettigede i henhold til Badminton Danmark, Badminton Sjællands love.

§14

Tvivlsspørgsmål indenfor klubben forelægges bestyrelsen til afgørelse.

§15

Klubbens eventuelle ophør bestemmes efter reglerne for lovændringer. Hvis der ved dette ophør måtte findes aktiver tilfalder disse sporten i Humlebæk


Vedtaget på ekstraordinære generalforsamlinger

10/9-2003, 29/10-2010, 22/2-2012, 30/1-2013, xx/x 2014

Her finder du os

Humlebæk Badminton Klub
Gl. Strandvej 130 B
3050 Humlebæk
Tlf: 49 19 05 80
Cookies