test1
  
Generalforsamling i HBK
Klub: Humlebæk Badminton Klub
Publiceret af: Webmaster
Dato: 06-05-2016 21:48:28
Kategori: Forside
     

Mandag 2. maj 2016 afholdt Humlebæk Badminton Klub ordinær generalforsamling i Humlebæk Hallens Cafeteria.

Efter indstilling fra bestyrelsen valgtes Finn Poulsen - traditionen tro - enstemmigt som dirigent.

Formand Henrik Palling og udvalgsformændene aflagde herefter beretning om klubbens virksomhed for den forløbne periode. Den samlede beretning blev vedtaget af generalforsamlingen.

Kasserer Kurt Skov fremlagde og gennemgik årsregnskabet for 2015, der sluttede med et overskud på 9.479 kr. mod et budgetteret underskud på 12.000 kr. Årsregnskabet blev godkendt af generalforsamlingen.

Som følge af lavere kommunalt tilskud og forventet lavere sponsorindtægter udviste budgettet for 2016 et underskud på 48.000 kr. På baggrund heraf havde bestyrelsen indstillet, at grundkontingentet fra efterårssæsonen 2016 forhøjes med 75 kr. fra 325 kr. til 400 kr. pr. halvår . Indstillingen blev vedtaget af generalforsamlingen.

Ved valgene til ny bestyrelse blev Kristian Høegsberg valgt som ny kasserer (efter Kurt Skov, der ikke genopstillede). Tonny Lillholm blev valgt som ny veteranudvalgsformand (efter Lisbeth La Cour, som ligeledes ikke modtog genvalg). Øvrige bestyrelsesmedlemmer der var på valg genvalgtes.

Marianne Nielsen blev genvalgt som suppleant til bestyrelsen, og Helge Andersen blev genvalgt som revisor.

Som nyt medlem i veteranudvalget valgtes Tina Benzin  i stedet for Lisbeth La Cour.Til motionistudvalget valgtes Allan Skaaning og Vichai Artsilarat som nye medlemmer.

Johnny Pedersen blev valgt som årets medlem. Henrik Palling uddelte pokalen og redegjorde for bestyrelsens begrundelse for valget, som bl.a. var besluttet på baggrund af stort arbejde med levering af skilte m.v til klubben i forbindelse med sponsoreringer og skilt i forbindelse med “Stop lukning af Hallen”.

Henrik uddelte vingaver og takkede Lisbeth La Cour og Kurt Skov for en stor indsats for klubben gennem mange år, og halbestyrer Iad for at have drevet caferiet og hallen på en så god måde for HBK, at såvel store som små var glade for at komme i hallen.

Henrik oplyste, at kampnåle til de spillere, som i sæsonen havde passeret et rundt antal holdkampe for klubben, først ville blive uddelt i starten af næste sæson, da kampstatistikken ikke var blevet færdig inden generalforsamlingen.

Henrik oplyste, at klubben næste år kunne fejre 80 års fødselsdag og opfordrede medlemmerne til allerede nu at sætte kryds i kalenderen til cocktailturnering og fest den 4. februar 2017.

Finn Poulsen takkede sluttelig generalforsamlingen for god ro og orden og bad forsamlingen udråbe et højt hurra for klubben.


  

 

Her finder du os

Humlebæk Badminton Klub
Gl. Strandvej 130 B
3050 Humlebæk
Tlf: 49 19 05 80
Cookies